update geschatte leestijd 2 min
schedule later lezen
later lezen

Vul hier uw e-mailadres in en ontvang deze pagina in uw mailbox
om op een later tijdstip terug te lezen.

Wij zijn blij met het aansluiten van Thuisteam Twente als nieuwe ketenpartner bij Dementie Twente. Welkom! In dit nieuwsbericht introduceren zij zichzelf:

Thuisteam Twente levert sinds 2012 intramurale zorg in een extramurale omgeving. In lijn met de bevindingen van de commissie Dannenberg (van Beschermd Wonen naar een Beschermd Thuis) is Thuisteam Twente van mening dat je, waar mogelijk, mensen met een Beschermd Wonen of Wet Langdurige Zorg hulpvraag niet in een instelling moet onderbrengen, maar dat je moet proberen de zorg in de eigen omgeving van de hulpvrager te organiseren. Dat vraagt om het meeveren met een (soms) wisselende zorgvraag. Hiermee vult Thuisteam Twente de leemte op die in de praktijk is ontstaan tussen (intramuraal) Beschermd Wonen en Wet langdurige zorg en de (extramurale) maatwerkvoorzieningen. Thuisteam Twente heeft contracten met het Zorgkantoor voor de Wet Langdurige Zorg, Centrum gemeente Almelo voor Beschermd Wonen en met de 14 Twentse gemeentes voor WMO en Jeugdwet.

Thuisteam Twente hanteert het principe van scheiden van wonen en zorg. Dat houdt in dat wij geen eigen vastgoed hebben wat wij verhuren aan cliënten. Binnen het Beschermd Thuis wordt in de meeste gevallen gewerkt met een zogenoemde drie-partijenovereenkomst naast de huurovereenkomst. In deze drie-partijen-overeenkomst staat de constatering dat (intensieve) woonbegeleiding noodzakelijk is en worden duidelijke afspraken gemaakt. Uniek hierbij is dat de zorgaanbieder ‘inwisselbaar’ is. Met andere woorden, een conflict met de begeleiding levert geen huisvestingsprobleem op, immers een andere (gecontracteerde) partner kan de afspraken opvolgend overnemen en voortzetten.

Het individu staat centraal bij Thuisteam Twente. Er wordt daarom niet gewerkt met een instellingsbegroting, maar (zoveel mogelijk) met een individueel persoonsvolgende bekostiging.

 

Activiteiten/ (zorg-)diensten die Thuisteam Twente biedt:

– Ondersteuning zelfstandig leven, zowel gepland als ongepland

Elke cliënt krijgt zijn eigen thuisteam. Dit team staat onder supervisie van een gedrags-kundige, (meewerkende) maatschappelijk werker, GGZ-agoog of (psychiatrisch) verpleeg-kundige/casemanager dementie. Het team wordt verder samengesteld op basis van de zorgvraag van de cliënt en kan bestaan uit HBO- en/of MBO4-geschoolde begeleiders, eventueel aangevuld met HBO- en/of MBO geschoolde verpleegkundigen / casemanager dementie of verzorgenden IG-ers (met name als er ook een somatische zorgvraag is).

Thuisteam Twente werkt met de methodiek Krachtwerk, dit zorgt voor een herstelgerichte benadering die aansluit bij mensen met een zorgmijdende en/of wisselende zorgvraag

– Ondersteuning maatschappelijke deelname, zowel in groep als individueel gericht

Met Inloop aan de Aa hebben wij in Almelo een ‘zo gewoon mogelijke’ setting gecreëerd waarbinnen bezoekers naar vermogen deel kunnen nemen. Naast deelnemers met een indicatie OMD of Wlz-dagbesteding, komen ook wijkbewoners binnen voor een kop koffie/thee, een praatje en/of een activiteit. Dit bevordert de integratie van de zelfstandig wonende cliënt in de wijk. Vanuit de herstelgerichte benadering van de methodiek Krachtwerk wordt, waar mogelijk, stapsgewijs gewerkt aan participatie.

– 24/7 bereikbaarheidsdienst en 24/7 Crisisinterventie

– Avond- c.q. surveillanceronde overlast v oor de omgeving te minimaliseren c.q. direct te kunnen interveniëren. Dit vindt op willekeurige momenten plaats, of bv na een klacht bv uit de buurt.

– Bemoeizorg – een deel van de cliënten toont zorgmijdend gedrag; dat kan voortkomen uit de psychiatrische problematiek, maar is ook vaak gerelateerd aan middelenafhankelijkheid. Vanuit onze ervaring en expertise kunnen wij op zeer laagdrempelige wijze bemoeizorg inzetten.

 

bekijk hier de website van Thuisteam Twente voor meer informatie!